01.12.2019-01.07.2021

Noorte Hääl Loeb

Aktiivsete Kodanike Fond
"Noorte Hääl Loeb" on kohalik projekt Narvas, mille põhieesmärgiks on tõsta Narva linna noorte kodanikuaktiivsust ja teadlikkust poliitilistes protsessides.
Milleks ja millest?
Narva linnaelanike kodanikuaktiivsus on madal, mida tõestavad ka valimisaktiivsus ja erinevate uuringute tulemused. Narva noortel puudub alternatiivne võimalus saada poliitilist ja kodanikuharidust lisaks koolile ning noortega töötavate inimeste toetus võimalustest poliitikakujundamises kaasa rääkida ei ole piisaval tasemel. Paraku noortel on vähene huvi kogukonna, linna, riigi ja Euroopa probleemide vastu.

Projekti raames korraldame noortele avatud kohtumisi erinevatel teemadel ühiskonna, noorte kaasamise otsuste tegemisse ja noorte-linnavalitsuse kommunikatsiooni korralduse kohta. Viime läbi väljasõidu koolitusi „Sinu Mõju" ning lastelaagreid, mis käsitlevad poliitikat, demokraatiat, ajakirjandust ning noorte ja laste aktiivset kodanlust. Samuti pakume koolitusi noortega töötavatele inimestele, et noori paremini kaasata, luua nendega kontakti, toetada ja motiveerida neid oma arvamust vabalt avaldama.

Projekti eelarve: 53911,28 euro
Projekt on rahastatud Aktiivsete Kodanikute Fondi poolt (acf.ee).
Mis tuleb hiljem?

Meie perspektiiv – haritud noored, kes mõistavad demokraatlikke väärtusi, suudavad eristada erinevaid valitsemisviise; teavad, kuidas ühiskonda panustada ja probleeme lahendada ning oma arvamust avaldada. Noortel on adekvaatne suhtumine otsusetegijatesse ning nad on valmis nendega koostööd tegema. Lisaks oskavad noortega töötavad inimesed noori julgustada ja õigesti kaasata; tõsta noorte aktiivsust ja algatusvõimet ning luua sobivaid tingimusi, et noored saaksid oma hääle kuuldavaks teha ja soovitud muutusi ellu viia.
Projekt on rahastatud
Kontakt
Mikhail Mogutov
projektijuht
Phone: +372 584 484 53
E-mail: mikhail@vitatiim.ee